පිටුව සොයා ගැනීමට නොහැකි විය, මුල් පිටුව පිල්ලා කරුණාකර

අප අමතන්න

  • කාමරය 2517, අංක 16, Huayuan පාර, ෂැංහයි, චීනය
  • දුරකථන: + 86-21-56309596
  • දුරකථන: + 86-21-56303465
  • ඊ-තැපැල: info@chinabosun.com
  • ෆැක්ස්: + 86-21-56309596

PRICELIST ගැන පරීක්ෂණ

නවතම ප්රවෘත්ති

  • Technical Tip: Choosing the Right Garnet Abrasive

    Technical Tip: Choosing the Right Garnet ...

    Garnet as an Abrasive Garnet has been used for decades as an abrasive in waterjet cutting and sand blasting because of its superior physical properties. When added to high pressure s...

Get Detailed Prices

Write your message here and send it to us
WhatsApp Online Chat !